Årsräkning/sluträkning/årsuppgift till överförmyndarnämnden

Om du som god man, förvaltare eller förmyndare ska lämna in årsräkning/sluträkning/årsuppgift.

Årsräkning ska skickas in före 1 mars varje kalenderår. Sluträkning ska skickas in senast en månad efter det att uppdraget upphört. Årsuppgift lämnas för dödsbo (sammanlevnad i oskiftat bo). Inkomster ska redovisas brutto, dvs. före skatt. Skatter ska tas upp som utgift. Övriga utgifter ska tas upp på det år de betalats.

Starta e-tjänst